برچسب -برای رشد عضله سنگین کار کنیم یا سبک

علم تمرین

تمرین با وزنه سبک یا سنگین

برای عضله سازی وزنه سبک بهتر است یا سنگین؟ احتمالاً اولین پاسخ شما این باشد: وزنه سنگین! اما تحقیقاتی که انجام شده جواب دیگری دارد. نتایج تحقیقات بیانگر آن است...

تبلیغات

تخفیف ویژه تجهیزات ورزشی