برچسب -تداخل در مصزف کراتین و کافئین

مکمل ها

مصرف همزمان کراتین و کافئین

مصرف همزمان کراتین و کافئین سوال بسیازی از بدنسازان میباشد که آیا مصرف این دو باهم میتوانید به افزایش انرژی و استقامت در طول تمرین کمک کند یا نه ؟؟ اگر نگاهی...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن