برچسب -تمرینانت سبک بدنسازی

علم تمرین

تمرین با وزنه سبک یا سنگین

برای عضله سازی وزنه سبک بهتر است یا سنگین؟ احتمالاً اولین پاسخ شما این باشد: وزنه سنگین! اما تحقیقاتی که انجام شده جواب دیگری دارد. نتایج تحقیقات بیانگر آن است...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن