برچسب -تکرار کم در مقابل تکرار زیاد در تمرین بدنسازی

علم تمرین

تمرین با وزنه سبک یا سنگین

برای عضله سازی وزنه سبک بهتر است یا سنگین؟ احتمالاً اولین پاسخ شما این باشد: وزنه سنگین! اما تحقیقاتی که انجام شده جواب دیگری دارد. نتایج تحقیقات بیانگر آن است...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن