فیگور گیری بابک اکبر نیا در مسابقات مستر المپیا ی آماتوری روسیه