فیگور گیری مجتبی نوترکی در مسابقات مستر المپیا آماتوری مسکو