برچسب -چربی سوزی با Cla

مکمل ها

با مکمل سی ال ای آشنا شوید

CLA یا لینولئیک اسید کونژوگه یکی از ایزومرهای لینولئیک اسید است و این بدین معناست که دارای تغییری جزئی در ساختار مولکولی به دلیل تغییر در وظایف مواد غذایی...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن