مرور برچسب

ارنولد

مصاحبه با اسطوره ی پرورش اندام

با حداقل آسیب و با آرامی به نهایت رشد برسیدبا حداقل آسیب و با آرامی به نهایت رشد برسید چقدر پرس سینه می زنی ؟ هر شخصی که با وزنه تمرین کرده است چه بدنساز چه غیر بدنساز به احتمال زیاد تا به حال حداقل یکبار این سوال را پاسخ…