مرور برچسب

استفاده از تستسترون در عضله سازی و بدنسازی

آشنایی با هورمون تستوسترون و تاثیرات آن در بدنسازی

هورمون تستوسترون مهم ترین استروئید آنالبویک در فرآیند عضله سازی و افزایش ویژگی ها مردانه در افراد میباشد، تستوسترون از هورمونهای استروئیدی مهم موجود در بدن پستان‌داران ازجمله انسان (هردو جنس) می‌باشد که اثرات آندروژنیک (جنسیتی) و آنابولیک…