مرور برچسب

افتادگی پشت بازو زنان

رهایی از شر افتادگی پشت بازوی بانوان

یکی از قسمت هایی که بدن در آن چربی ذخیره میکند پشت بازو میباشد در بانوان به دلیل اینکه نسبت به مردان کمتر از بازوهای خود کار میکشند این چربی های ذخیره شده بیشتر میشوند  و حالت افتادگی به بازو ها دست پیدا میکند.در این مقاله از نسل آهن…