مرور برچسب

اموزش حرکات بدنسازی

کشش پارویی تک دست با دمبل

وضعیت شروع1-دمبل را با دست چپ از بالا بگیرید. (کف دست رو به بدن باشد)2-زانوی راست را با قرار دادن روی نیمکت تخت استراحت دهید.زانوی پای چپ بایستی خم بوده و کف پا نیز روی زمین باشد.3-از مفصل لگن به جلو خم شده و بدن را با قرار…

آموزش حرکت فلای با دمبل

حرکت فلای با دمبل روی میز صافوضعیت شروع1-در حالی که در انتها میز پرس نشسته اید، دمبل ها در دست بگیرید.2-دمبل ها را روی زانوی خود بگذارید.3-روی میز دراز کشیده همزمان دمبل ها را طوری بگیرید که در سطح سینه و پهلوی تنه شما…