مرور برچسب

انواع سارم در بدنسازی

آشنایی با سارم ها (SARMs) و کاربرد آنها در بدنسازی

هورمون های رشد به صورت مصنوعی یا بر پایه کلسترول تولید میشوند که در خانواده استروئید ها دسته بندی میشوند و یا از ترکیب اسیدهای آمینه تولید میشوند که در خانواده پپتاید ها دسته بندی میشوند.که مصرف نادرست هر یک از این موارد میتواند عوارض…