مرور برچسب

بدنسازان چه نوع پروتئینی مصرف کنند

چه تفاوتی میان پروتئین گیاهی و حیوانی وجود دارد؟

پروتئین ها مهم ترین درشت مغذی ها برای بدنسازان و ورزشکاران میباشند و باید از منابع باکیفیت تامین شوند تا بدن رشد سریع و مناسبی را داشته باشید پروتیئن ها به طور طبیعی از دو منبع گیاهی و حیوانی تامین میشوند که در این مقاله از مجله از  نسل آهن…