مرور برچسب

برای رشد عضله سنگین کار کنیم یا سبک

تمرین با وزنه سبک یا سنگین

برای عضله سازی وزنه سبک بهتر است یا سنگین؟احتمالاً اولین پاسخ شما این باشد: وزنه سنگین! اما تحقیقاتی که انجام شده جواب دیگری دارد. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که حتی انتخاب وزنه سبک می تواند موجب عضله سازی شود اما به شرط آنکه ست‌های آن…