مرور برچسب

برنامه غذایی دوره حجم

تغذیه مناسب برای تمرینات قدرتی

سبک تمرین ورزشکاران قدرتی با بدنسازان مقدار زیادی متفاوت میباشد به دلیل همین تفاوت سبک تمرین 100 درصد سبک تغذیه این ورزشکاران نیز باید متفاوت باشد، اگر شما جزو ورزشکاران قدرتی هستید یا از آن دسته از بدنسازانی هستید که دنبال افزایش قدرت خود…