مرور برچسب

حرکات زیر بغل

کشش پارویی تک دست با دمبل

وضعیت شروع1-دمبل را با دست چپ از بالا بگیرید. (کف دست رو به بدن باشد)2-زانوی راست را با قرار دادن روی نیمکت تخت استراحت دهید.زانوی پای چپ بایستی خم بوده و کف پا نیز روی زمین باشد.3-از مفصل لگن به جلو خم شده و بدن را با قرار…