مرور برچسب

دامنه حرکات بدنسازی

سرعت مناسب انجام حرکات بدنسازی

سرعت مناسب انجام حرکات تمرینی شاید کمتر مورد توجه بدنسازان قرار گیرد.زمان تمرین شما نباید بسیار کوتاه یا بسیار طولانی باشد که به خستگی بیش از حد بدن و نتیجه عکس و تمرین زدگی منجر شوداگر شما سعی کنید با سرعت بیش از حد تمرینات را به پایان…