مرور برچسب

رژیم غذایی بر اساس گروه خونی ب مثبت

بهترین منابع پروتئینی با توجه به گروه خونی

مصرف پروتئین کافی برای ورزشکاران به خصوص بدنسازان اهمیت فراوانی دارد ،به همین دلیل بدنسازان حرفه ای باید از منابع مختلفی پروتئین مورد نیاز روزانه خود را تامین کنند، اما همانطور که میدانید گروه خونی افراد تاثیر مهمی بر نحوه تغذیه و پاسخ دهی…