مرور برچسب

فلای دمبل روی میز صاف

آموزش حرکت فلای با دمبل

حرکت فلای با دمبل روی میز صافوضعیت شروع1-در حالی که در انتها میز پرس نشسته اید، دمبل ها در دست بگیرید.2-دمبل ها را روی زانوی خود بگذارید.3-روی میز دراز کشیده همزمان دمبل ها را طوری بگیرید که در سطح سینه و پهلوی تنه شما…