مرور برچسب

مصرف مکمل های بدنسازی تاریخ گذشته

آیا مکمل های تاریخ گذشته قابل مصرف میباشند؟

تاریخ انقضای مکمل های بدنسازی اهمیت بسیار زیادی در مصرف یا عدم مصرف آنها دارد ، اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مکمل ها ، آیا مصرف مکمل های تاریخ گذشته کار درستی میباشد؟ تا چه مدت پس از پایان تاریخ انقضا میتوان مکمل ها را مصرف…