مرور برچسب

منابع کربوهیدرات بدنسازی

آشنایی با کربوهیدرات های مفید و مضر در بدنسازی

همان طور که میدانید کربوهیدرات ها جزو مهم ترین منابع غذایی افراد و یکی از درشت مغدی های ضرروی برای ورزشکاران هستند ، مصرف صحیح و اصولی کربوهیدرات نقش بسیار مهمی در تغییر وزن افراد ، کیفیت تمرینات ، و میزان عضله سازی بدن ورزشکاران دارد، به…