مرور برچسب

ول کردن بدسازی

عوارض رها کردن تمرینات بدنسازی

اگر از آن دسته از افرادی هستید که تفریحی بدنسازی کار میکنید  وبرای مدت دو سه ماه به باشگاه میروید و برای چند وقت بیخیال ورزش میشوید و باز دوباره به سراغ بدنسازی می روید به شما پیشنهاد میکنیم این مقاله از مجله نسل آهن را حتما مطالعه کنید…