مرور برچسب

پلاور دمبل

زیر بغل پلاور دمبل

نحوه ی اجرای حرکت :دمبل را مطابق شکل در دست می‌گیریم و به طرف پشت سر آرام آرام هدایت می‌کنیم. تا جایی پایین می‌آییم که دمبل و دست ها با سر و بدن به موازات باشند. در موقع پایین بردن دست‌ها و دمبل پایین تنه را به طرف پایین بکشیم و…