مرور برچسب

Arm blaster

آرم بلاستر موثر برای حداکثر شدن رشد عضلات جلوبازو

ناتوانی عضلانی به زمانی گفته می شود که دیگر نمی توانید با فرم درست بدن وزنه بزنید. اما خیلی از ما با کمک گرفتن از شتاب حرکت یا به کار گرفتن سایر عضلات برای بلند کردن وزنه آن را دور می زنیم. برای رشد عضلات جلو بازو باید از آن ها کار کشید، و…